Broken Spoke Photography / Kelley Dentry Photography | RL vs SHS Senior NIght